Projekty Unijne

Szanowni Państwo,
Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKUR L-P” SP. z o.o. w Bielsku-Białej
zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na oprogramowania w ramach programu
„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Moduły dodatkowe kompatybilne z programem mMedica
CPV: 48000000-8

Parametry równoważne lub nie gorsze niż:

moduł e-archiwum:

moduł e-rejestracja:

możliwość umówienia się na wizytę do lekarza drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu.
– Rejestracja on-line dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

– możliwość dodawania uwag do rezerwacji przez pacjenta
– możliwość przeglądania listy wystawionych przez lekarza skierowań

-czas trwania licencji na moduł dodatkowy: minimum 16 miesięcy

– możliwość korzystania na 10 stanowiskach

moduł e-rejestracja + :

moduł mPowiadomienia:
automatyczne wysyłanie:

-czas trwania licencji na moduł dodatkowy: minimum 16 miesięcy

– możliwość korzystania na 10 stanowiskach

Usługi eArchiwum.eu
eRejestracja.eu
CPV 48000000-8
Parametry równoważne lub nie gorsze niż:

eRejestracja.eu:
system teleinformatyczny umożliwiający umawianie się na wizyty drogą elektroniczną

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail:
poradnia@medkur-poz.pl
Oferty można złożyć do dnia 07-09-2023 r. do godziny 10:00

Dziękuję

Z poważaniem

Urszula Blicharz

Obowiązek informacyjny dla osób zaangażowanych po stronie wykonawcy w realizację zamówienia, którego zamawiającym jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDKUR L- P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDKUR L-P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Władysława Stanisława Reymonta 5, 43-300 Bielsko-Biała (Administrator). Kontakt z Administratorem: 33 822 18 69.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych w tym zakresie może się wiązać z brakiem możliwości udziału w zamówieniu oraz realizacji innych ww. celów Administratora.

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB TRZECICH

Państwa dane zostały pozyskane w ramach współpracy z wykonawcą zamówienia ofertowego i będą wykorzystywane w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania
nr 1/E-POZ/2023

Zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu .:
„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym
z Funduszy Europejskich.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2023 do godz. 13:00 w sposób wskazany w zapytaniu ofertowym.


Pytanie wysłane przez potencjalnego Wykonawcę oraz odpowiedzi Zamawiającego oraz skorygowany wzór umowy.

Pytania i odpowiedzi dotyczące wzoru umowy do zapytania ofertowego nr 1/E-POZ/2023 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego- Wzór Umowy- aktualna wersja z dnia 08.08.2023


Zapytanie ofertowe nr 1/E-POZ/2023 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego- Formularz ofertowy Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego- Oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego- Oświadczenie o braku wykluczenia-przeciwdziałanie wspieraniu agresji na Ukrainie Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego- Wzór Umowy

Rozstrzygnięcie postępowania

Protokół z wyboru oferenta w ramach zapytania nr 1/E-POZ/2023 Oświadczenia


Szanowni Państwo,
Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKUR L-P” SP. z o.o. w Bielsku-Białej
zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na oprogramowania w ramach programu
„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail:
poradnia@medkur-poz.pl
Oferty można złożyć do dnia 09-08-2023 r. do godziny 10:00

Dziękuję

Z poważaniem

Urszula Blicharz

Obowiązek informacyjny dla osób zaangażowanych po stronie wykonawcy w realizację zamówienia, którego zamawiającym jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDKUR L- P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDKUR L-P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Władysława Stanisława Reymonta 5, 43-300 Bielsko-Biała (Administrator). Kontakt z Administratorem: 33 822 18 69.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych w tym zakresie może się wiązać z brakiem możliwości udziału w zamówieniu oraz realizacji innych ww. celów Administratora.

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB TRZECICH

Państwa dane zostały pozyskane w ramach współpracy z wykonawcą zamówienia ofertowego i będą wykorzystywane w zakresie niezbędnym do jego realizacji.Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Tytuł projektu:
Podniesienie jakości i poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz rozwój opieki koordynowanej nad pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej w NZOZ Medkur L-P Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Reymonta 5, dzięki inwestycji w sprzęt medyczny i sprzęt IT

Nazwa beneficjenta: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKUR L-P” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Władysława Stanisława Reymonta 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471883929

Źródło finansowania: Fundusze Unijne

Okres realizacji: 2022-08

Krótki opis projektu: Zakup sprzętu medycznego oraz IT

Zakładane efekty, główne korzyści: Podniesienie jakości i poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz rozwój opieki koordynowanej nad pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej

Zapytanie ofertowe sprzęt medyczny i komputerow Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 3 Oswiadczenie o spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego SOPZ MEDKUR Załacznik 5 wzór umowy

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania
nr 2/EFRR/10.1/2022:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Podniesienie jakości i poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz rozwój opieki koordynowanej nad pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej w NZOZ Medkur L-P Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Reymonta 5, dzięki inwestycji w sprzęt medyczny i sprzęt IT RPO WSL 2014 – 2020
Oferty należy złożyć w dni robocze
 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2022 do godz. 16:00 w siedzibie NZOZ Medkur L-P Sp. z o.o. lub poprzez Bazę konkurencyjności w sposób wskazany w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe sprzęt komputerowy 19.07.2022 Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego SOPZ MEDKUR 19.07.2022 Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego SOPZ MEDKUR edyt. 19.07.2022 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy 19.07.2022 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy 19.07.2022 edyt. Załącznik nr 3 Oswiadczenie o spełnianiu warunków udziału 19.07.2022 Załącznik nr 3 Oswiadczenie o spełnianiu warunków udziału 19.07.2022 edyt. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań 19.07.2022 Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań 19.07.2022 edyt. Załącznik nr 5 wzór umowy 19.07.2022

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup sprzętu komputerowego

Protokół Oświadczenia


Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania nr 3/EFRR/10.1/2022 :

Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pn.: Podniesienie jakości i poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz rozwój opieki koordynowanej nad pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej w NZOZ Medkur L-P Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Reymonta 5, dzięki inwestycji w sprzęt medyczny i sprzęt IT RPO WSL 2014 – 2020
Oferty należy złożyć w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.07.2022 do godz. 16:00 w siedzibie NZOZ Medkur L-P Sp. z o.o. lub poprzez Bazę konkurencyjności w sposób wskazany w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe sprzęt medyczny 20.07.2022 Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego SOPZ MEDKUR 20.07.2022 edyt.

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego SOPZ MEDKUR 20.07.2022 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy 20.07.2022 edyt. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy 20.07.2022 Załącznik nr 3 Oswiadczenie o spełnianiu warunków udziału 20.07.2022 edyt. Załącznik nr 3 Oswiadczenie o spełnianiu warunków udziału 20.07.2022 Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań 20.07.2022 edyt. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań 20.07.2022 Załącznik nr 5 wzór umowy 20.07.2022

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup sprzętu medycznego

Protokół Oświadczenia


Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania nr 4/EFRR/10.1/2022 :

Zakup sprzętu medycznego tj. Aparat USG 1 szt. w ramach projektu pn.: Podniesienie jakości i poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz rozwój opieki koordynowanej nad pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej w NZOZ Medkur L-P Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Reymonta 5, dzięki inwestycji w sprzęt medyczny i sprzęt IT RPO WSL 2014 – 2020

Oferty należy złożyć w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2022 do godz. 16:00 w siedzibie NZOZ Medkur L-P Sp. z o.o. lub poprzez Bazę konkurencyjności w sposób wskazany w zapytaniu ofertowym”

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SOPZ MEDKUR 25.08.2022 edyt. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SOPZ MEDKUR 25.08.2022 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy 25.08.2022 edyt. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy 25.08.2022 Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 25.08.2022 edyt. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 25.08.2022 Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań 25.08.2022 edyt. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań 25.08.2022 Załącznik nr 5 wzór umowy 25.08.2022 edyt. Załącznik nr 5 wzór umowy 25.08.2022 Zapytanie ofertowe USG 25.08.2022

Rozstrzygnięcie postępowania na zakup aparatu USG

Protokół z wyboru oferenta Oświadczenia